ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ( ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) ตำแหน่งเลขที่ E220074