ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา สอบข้อเขียน สอบสื่อการสอน (สอบบรรยาย) สอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220069 สังกัด สาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา