ประกาศสำนักทะเบียนฯ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการด้านงานทะเบียนการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ถึงภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในสถานการณ์ COVID-19

ประกาศสำนักทะเบียนฯ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการด้านงานทะเบียนการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ถึงภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในสถานการณ์ COVID-19

*** นักศึกษา คณะ ภาควิชา และอาจารย์ สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละหัวข้อได้

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2)

สรุปแนวทางการดำเนินการด้านงานทะเบียนการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์ COVID-19

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี การขอชำระค่าธรรมเนียม, การขอลงทะเบียนกระบวนวิชา, การขอลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ, การขอเพิ่มกระบวนวิชา, การขออักษรลำดับขั้น V และการขอเปลี่ยนตอนหลังกำหนด ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา, การขอลงทะเบียนกระบวนวิชา, การขอเพิ่มกระบวนวิชา, การขออักษรลำดับขั้น V และการขอเปลี่ยนตอนหลังกำหนด ภาคฤดูร้อน (ภาคการศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การขอเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล, การขอแก้ไขตัวสะกดชื่อ-ชื่อสกุล ภาคฤดูร้อน (ภาคการศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562