ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

               ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหารงานว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน จึงกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนัก พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาทุกส่วนงานยึดถือเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ควบคู่กับการบริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริตและเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางให้ทุกหน่วยงานในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้

  1. ด้านความโปร่งใส ผู้รับบริการและสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของคณะฯ ได้อย่างสะดวกผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงให้ข้อมูลในการดำเนินการแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของคณะฯ และมีการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนร่วมเป็นหลัก

  1. ด้านความพร้อมรับผิดชอบ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย

  1. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเคร่งครัดตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประกอบด้วย 1) จริยธรรมต่อตนเอง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน 2) จริยธรรมต่อหน่วยงาน 3) จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 4) จริยธรรมต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม และ 5) จริยธรรมของคณาจารย์

  1. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานของคณะฯ ให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล มีการรักษาความซื่อสัตย์สุจริตในตนเองและมีค่านิยมร่วมกัน ในการต่อต้านการทุจริตมีแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  1. ด้านคุณธรรมการทำงานในองค์กร สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการทำงานและผู้ปฏิบัติงานที่ให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน  หรือตามคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในการให้บริการ

  1. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และส่วนงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นปัจจุบัน รวมถึงช่องทางการรับฟังความคิดเห็น