ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารดาวน์โหลด:ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหารงานว่า จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลปราศจากการทุจริต คอร์รัปชัน จึงกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนัก พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษายึดถือเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ควบคู่กับการบริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต และเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางให้ทุกหน่วยงานในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้

  1. ด้านความโปร่งใส ผู้รับบริการและสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของคณะฯ ได้อย่างสะดวกผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงให้ข้อมูลในการดำเนินการแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของคณะฯ และมีการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก

  1. ด้านความพร้อมรับผิดชอบ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย

  1. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเคร่งครัดตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประกอบด้วย 1) จริยธรรมต่อตนเอง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน 2) จริยธรรมต่อหน่วยงาน 3) จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 4) จริยธรรมต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม 5) จริยธรรมของคณาจารย์

  1. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานของคณะฯ ให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล มีการรักษาความซื่อสัตย์สุจริตในตนเองและมีค่านิยมร่วมกัน ในการต่อต้านการทุจริตมีแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  1. ด้านคุณธรรมการทำงานในองค์กร สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของคณะฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน ควบคู่กับการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  1. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และส่วนงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นปัจจุบัน รวมถึงช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกษรเกศรา)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์