ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอาจารย์ ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สู่การเป็น Global Citizen ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอาจารย์ ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สู่การเป็น Global Citizen ประจำปี 2562

สามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์https://workshop.tlic.cmu.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943866 หรือ 053-493827 ในวันและเวลาราชการ