ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัย และ ทุนการศึกษาของรัฐบาลฝรั่งเศส

ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัย และ ทุนการศึกษาของรัฐบาลฝรั่งเศส

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย – ทุนการศึกษา ดังนี้

………………………………………………………………………….

1. Franco-Thai Scholarship (Now open)
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
(Franco-Thai Scholarship Program)

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาชาวไทยผู้มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยไม่จำกัดสาขา ผู้สมัครจะต้องถือสัญชาติไทยและมีอายุไม่เกิน 35 ปี

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของทุน เอกสารการสมัครจะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการคัดสรรทุน โดยพิจารณาจากความเป็นเลิศทางวิชาการ แรงจูงใจของและแผนการเรียนของผู้สมัคร ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในรอบแรกจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนนี้ได้ทีเว็บไซต์ :
https://www.francothai-science.com/scholarships/

…………………………………………………………………………….
2. Junior Research Fellowship program (no limit of fields)
ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ขึ้น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการระดับสูงระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส

โครงการทุนนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวไทยรุ่นเยาว์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนได้ทำงานวิจัยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 6 เดือน ณ สถาบันวิจัยในประเทศฝรั่งเศส โดยไม่จำกัดสาขาการวิจัย

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากความเป็นเลิศด้านวิชาการของโครงการวิจัยที่เสนอและประโยชน์ของความร่วมมือที่เกิดขึ้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ :
https://www.thailande.campusfrance.org/th/junior-research-fellowship-program

………………………………………………………………………………
3. Franco-Thai Mobility Program : PHC Siam
ทุนวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส
(Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research หรือ Franco-Thai Mobility Program : PHC Siam)

โครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส (PHC Siam) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการร่วมทำวิจัยระยะยาวระหว่าง สถาบันไทยและฝรั่งเศสผ่านการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ของทั้งสองประเทศ โครงการนี้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุกสาขาวิชาที่มีระยะเวลา 2 ปี โดยที่ทั้งฝ่ายไทยและฝรั่งเศสร่วมกันมอบเงินสนับสนุนโครงการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ :
http://inter2.mua.go.th/ หรือ www.campusfrance.org/fr/siam

………………………………………………………………………………
4. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกเป็นทุนที่ให้ในระดับปริญญาเอก โดยความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนไปทำวิจัยเป็นระยะเวลา 8-12 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส

ผู้ที่ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นเวลา 6 เดือนอยู่ก่อนแล้ว สามารถขอรับทุนเพิ่มเติมจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้อีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ ทุนวิจัยในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้รวมทุนประกันสุขภาพไว้ด้วย

เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม :
http://rgj.trf.or.th

คณะวิจิตรศิลป์ ขอขอบคุณข้อมูลจาก Campus France สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย มา ณ ที่นี้

………………..
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิจิตรศิลป์
โทร. 053944829
อีเมล info@finearts.cmu.acth