ภาพบรรยากาศโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ: ประกวดดนตรีล้านนาเพื่อการอนุรักษ์และสร้างสรรค์

ประมวลภาพโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ: ประกวดดนตรีล้านนาเพื่อการอนุรักษ์และสร้างสรรค์
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก: ล้านนาสร้างสรรค์ ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2565