รองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง และ อาจารย์ ดร. Charlotte Hill ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Scopus: Q1)

รองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง และ อาจารย์ ดร. Charlotte Hill ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Scopus: Q1)

รองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง และ อาจารย์ ดร. Charlotte Hill
ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Scopus: Q1)

1. ชื่อบทความ "The Creation of Contemporary Glass Mosaics Inspired by Ancient Burmese Glass Art"
ในวารสาร: Craft Research
โดยผู้เขียน: รองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง
อ่านบทความตีพิมพ์เพิ่มเติมได้ที่ Click


2. ชื่อบทความ "Physical immobility and virtual mobility: Mediating everyday life from a Karen refugee camp in Thailand"
ในวารสาร: International Journal of Cultural Studies
โดยผู้เขียน: อาจารย์ ดร. Charlotte Hill

อ่านบทความตีพิมพ์เพิ่มเติมได้ที่ Click