เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (รอบพิเศษ)

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (รอบพิเศษ)

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (รอบพิเศษ)
ระดับปริญญาโท
- สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ภาคปกติ)
- สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาเอก
- สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (ภาคปกติ)

>> เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2565
โดยสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซด์ https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/

เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 20 มิถุนายน 2565