โครงการสัมมนาบุคลากร คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปี 2567 วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมบุราภัฏรีสอร์ท เชียงดาว

โครงการสัมมนาบุคลากร คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปี 2567 วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมบุราภัฏรีสอร์ท เชียงดาว
โดยมีกิจกรรมตังต่อไปนี้
- การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน
- การนำเสนอนวัตกรรม/การพัฒนางานประจำ
- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
- แบ่งกลุ่มงาน ระดมความคิด คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ประจำปี 2568