โครงการแลกเปลี่ยน ณ University of the Ryukyus Fall Exchange Program Fall 2021

โครงการแลกเปลี่ยน ณ University of the Ryukyus Fall Exchange Program Fall 2021

รายละเอียด

โครงการแลกเปลี่ยน ณ University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น
Ryukyus International Student Exchange Program (RISE) Fall 2021
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาได้ไม่เกิน 5 คนต่อปี
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยตนเอง

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้
(1) Application Form (Form 1-5)
(2) Recommendation Letter
(3) Academic transcript (ขอจากสำนักทะเบียน)
(4) Certificate of Enrollment (ขอจากสำนักทะเบียน)
(5) Color photograph (showing clearly the applicant’s head and shoulders, 3cm x 4cm against a plain white, gray or blue background)
(6) Color copy of applicant’s passport (page with personal details)
(7) Application form of Certificate of Eligibility (COE)

 

คณะมีสิทธิเสนอชื่อนักศึกษาถึง มช. ได้ 1 คน
นักศึกษาวิจิตรศิลป์ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์
ภายในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564

ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครและเอกสารแนะนำโครงการที่
https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2020/09/Application-Guidebook_RISE_2021-2022.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่
https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/future-students/program/rise/

หมายเหตุ – เนื่องจากยังคงมีการระบาดของโรค COVID – 19 การเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในภายหลัง ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดและข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ

 

*โปรดนัดหมายก่อนเดินทางมาส่งเอกสารที่สำนักงาน

** ปรึกษาข้อมูล / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ช่องทางต่อไปนี้

  1. Inbox Facebook: https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE
    2. Email: info@finearts.cmu.ac.th
    3. โทร. 053944829

ประชาสัมพันธ์โดย

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะวิจิตรศิลป์