Call for applications: Chung-Ang University International Winter Program 2023

#โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (Short Course)

Call for applications: Chung-Ang University International Winter Program 2023

 

Chung-Ang University (CAU) สาธารณรัฐเกาหลี ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

“Chung-Ang University International Winter Program 2023” เพื่อเรียนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีผ่านกิจกรรม

 

กำหนดจัดระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2566 (11 วัน)

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร (Application fee)

แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าหน่วยกิต (Credit Fee) ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ

 

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่าย รายวิชาที่เปิดสอน เอกสารการสมัคร ฯลฯ ได้ที่ https://cmu.to/9bpxk

 

 

 เอกสารการสมัคร  ประกอบด้วย

  1. Application Form
  2. Copy of Academic Transcript (ขอได้ที่เคาท์เตอร์เซอร์วิสของสำนักทะเบียนฯ)
  3. Copy of Language Proficiency Test (ถ้ามี)

 

นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ที่สนใจส่งเอกสารการสมัคร มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565  เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสมัครได้ที่:

หน่วยวิเทศฯ คณะวิจิตรศิลป์

  1. Walk-in ชั้น 2 สำนักงานคณะฯ เวลา 8.30 – 16.30 น.
  2. inbox Facebook: https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE
  3. โทร. 053944829 เวลา 8.30 – 16.30 น.