ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ให้เอกชนเช่าพื้นที่บ้านดินจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  ให้เอกชนเช่าพื้นที่บ้านดินจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

——————-

000000ด้วยคณะวิจิตรศิลป์มีความประสงค์จะให้เอกชนเช่าพื้นที่บ้านดินหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สำหรับให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ ศิลปินและประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้.-

0000001. สินค้าที่จำหน่าย

0000000001.1 ต้องเป็นอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

0000000001.2 เครื่องดื่ม ได้แก่ น้ำ ชา กาแฟ ฯลฯ และต้องไม่เป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

0000000001.3 สินค้าที่เสนอขายต้องมีเมนูแสดงรายการอาหารและราคาขายสวัสดิการ

0000000001.4 ต้องเป็นสินค้าใหม่ มีคุณภาพ และราคายุติธรรม

0000002. รูปแบบร้านค้าและการตกแต่งสถานที่

0000000002.1  ผู้เช่าต้องนำวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งร้านเอง

0000000002.2  ผู้เช่าต้องไม่วางโต๊ะและเก้าอี้ด้านนอกอาคาร

0000000002.3  ผู้เช่าต้องดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณรอบตัวอาคารให้สะอาดและสวยงาม

0000003. การเสนอราคาและทำสัญญาเช่า

0000000003.1  ผู้เช่าต้องเสนออัตราค่าเช่าเป็นรายเดือน

0000000003.2  สัญญาเช่ากำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีและอาจต่ออายุสัญญาได้

0000000003.3  ผู้เช่าต้องวางเงินประกันสัญญาเช่า จำนวนเงิน 3 เท่าของค่าเช่ารายเดือน

0000000003.4  ผู้เช่าต้องวางเงินประกันค่าจัดเก็บขยะ จำนวนเงิน 1,800 บาท

0000000003.5  ผู้เช่าต้องวางเงินประกันค่าน้ำประปา จำนวนเงิน 2,000 บาท

0000000003.6  ผู้เช่าต้องวางเงินประกันค่าไฟฟ้า จำนวนเงิน 2,000 บาท

0000000003.7  ผู้เช่าต้องยอมรับเงื่อนไขตามแบบสัญญาเช่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

000000ผู้สนใจที่จะขอเช่าพื้นที่ทำกิจการร้านค้าดังกล่าว   สามารถดูสถานที่เช่าและรับฟังข้อชี้แจงรายละเอียดได้ที่ สำนักงานหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน  2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. และยื่นข้อเสนอในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.30 น

 

ประกาศ ณ วันที่  30  พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

 

(ลงนาม)            วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

Marka tescili protez sa