ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

————————————————————————————————————————–

 

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

————————

                   ด้วย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ตำแหน่งเลขที่E220023 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 37,000 บาท จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓
 2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต (เกษียณก่อนกำหนด)
 3. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านถ่ายภาพหรือสาขาศิลปะและการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับสื่อภาพถ่าย
 4. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 (เอกสารดังแนบหมายเลข 1)

ข.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่              หน่วยบริหารงานบุคคล คณะวิจิตรศิลป์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ในวันเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์www.finearts.cmu.ac.th

ค.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

 1. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาและสำเนา Transcript จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 6. สำเนาเอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 7. สำเนาผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ

ง. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

                   คณะวิจิตรศิลป์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือก ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์และทางเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th                  

จ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

                   คณะวิจิตรศิลป์ จะคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน (ทดลองสอน)   ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะ (FA1) ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

 

ประกาศ ณ วันที่  20  ตุลาคม  พ.ศ. 2560

 

(ลงนาม)     กันต์  พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี  ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marka tescili protez sa