ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ดาวน์โหลด : ใบสมัครงาน และแบบแจ้งสถานภาพการเป็ นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

——————————————————————————————————————————————

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

——————- 

ด้วยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220032 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิจิตรศิลป์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ก. คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่        ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
 2. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 5. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ สามารถติดต่อประสานงาน และปฏิบัติงานนอกเวลาได้
 6. หากมีความรู้ด้านงานวารสาร และมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน แปลเอกสารได้ดี โดยมีผลคะแนนสอบวัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. จะต้องไม่เกี่ยวกับสารเสพติด ทั้งในฐานะผู้เสพ และผู้ขาย พร้อมทั้งยินยอม เข้ารับการตรวจสารเสพติด และตรวจสุขภาพตามที่คณะฯ กำหนด

ทั้งนี้  หากทางคณะวิจิตรศิลป์ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร คณะวิจิตรศิลป์มีสิทธิ์เลิกจ้างได้ทันที

ข. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

 1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
 7. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 8. สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ (ถ้ามี)

ค. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครจะสมัครสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในข้อ ก. สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์คณะวิจิตรศิลป์ โดยให้ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ หน่วยบริหารงานบุคคล     งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ง. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ จะพิจารณาเอกสารการสมัครของผู้สมัครทุกคน โดยจะคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในข้อ ก. และจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพร้อมกับกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่เว็บไซต์คณะวิจิตรศิลป์ http://www.finearts.cmu.ac.th และป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2

 จ. การสอบคัดเลือก

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ จะทำการสอบคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์สอบ            ตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และสอบบุคลิกภาพ   ด้านจิตวิทยา

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561

 

 

 (ลงนาม)         วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

Marka tescili protez sa