ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

-สำเนา-

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก1

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

———————————————————

 

ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1) นั้น

 

บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น คณะวิจิตรศิลป์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 1 คน ดังนี้

 

ลำดับที่                     ชื่อ – สกุล

  1. William Langston

 

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง SCUB303 (ห้องบรรยาย ป.โท) ชั้น 3 อาคารเรียนประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกำหนดเวลา ดังนี้

รายงานตัว        เวลา 08.30 – 09.15 น.

สอบสัมภาษณ์    เวลา 09.15 น.

ผู้มารายงานตัวหลังเวลา 09.15 น. ไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่        30           มกราคม พ.ศ. 2560

 

 

 

(ลงนาม)             ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี)

          รองคณบดี รักษาการแทน

             คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 ——————————————————————————-

-สำเนา-

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

———————————————————

 

ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1) นั้น

บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น คณะวิจิตรศิลป์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 9 คน ดังนี้

ลำดับที่                          ชื่อ – สกุล

  1.    นางสาวสมฤทัย                ศรีใจป้อ
  2.    นางสาวกิตติภรณ์              กิตติพงศ์ไพศาล
  3.    นายรชต                        กิ้มนวล
  4.    นายอัครวุฒิ                    แดงมณี
  5.    นางสาวสุวรรณลักษณ์        โหล่แก้ว
  6.    นางสาวนัยน์ชนก              ลลิตกิตติกุล
  7.    นายธนาธร                     ภัสสรวิชาญ
  8.    นางสาวภาริณดา              วานิชวัฒน์
  9.    นางสาวปีย์ญานันท์            รัตนจันทร์

 

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง SCUB303  (ห้องบรรยาย ป.โท)  ชั้น 3 อาคารเรียนประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตามกำหนดเวลา ดังนี้

รายงานตัว           เวลา 08.30 – 09.15 น.

สอบสัมภาษณ์       เวลา 09.15 น.

ผู้มารายงานตัวหลังเวลา 09.15 น. ไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่          30           มกราคม พ.ศ. 2560

 

 

(ลงนาม)               ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี)

          รองคณบดี รักษาการแทน

             คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

Marka tescili protez sa