ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E220060 จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
—————-

000000ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E220060 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ นั้น
000000บัดนี้ ระยะเวลาการเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และสอบจิตวิทยา ดังนี้

1. นางสาววรางคณา สุกชัยเจริญพร
2. นายธวัชชัย จันทร์สังข์
3. นางสาวสายชล นพพันธุ์
4. นางสาวมนสิชา กองเพชร์วัฒนา
5. นางสาวชัชฎาภรณ์ พันวัน
6. นางสาวสุภารัตน์ โปธาตุ
7. นางสาวนันทนา สมนึก
8. นางสาวสุดสวาท พงศ์พัฒนากร
9. นางสาวผกามาศ บัวเงา
10. นายสุพิชญา ขาวเหลือง
11. นางสาวศิริพร จันทวงศ์
12. นางสาวกัญญารัตน์ ทะนมปี
13. นางสาวแจ่มจิต กิ่งก้ำ
14. นายจักรกฤษณ์ คำไสล
15. นางสาวกฤตภรณ์ ทาโสด
16. นางสาวฐาปณี ตั้งตน
17. นายณัฐกรณ์ สมนา
18. นายวีระยุทธ วีระพันธ์
19. นายมนต์ธัช ไทยยันโต
20. นางสาวกิตติ์ธัญญา เครือโลมา
21. นายชสิท ไทยตรง
22. นายถาวร โพเนตร
23. นางสาวสุดธิดา แสงอุไร
24. นางสาวอุบลวรรณ วรพันธุ์
25. นายกฤติกรณ์ อยู่เจริญใจ
26. นางสาวณัฐกานต์ วงปินตา
27. นางสาวพัชริน ภาวะเดช
28. นางสาววลัยลักษณ์ โปธิ
29. นายภาตะวัน โตปินใจ
30. นายสัตยาบัน กาวิชัย
31. นางสาวปัทมา พานทอง
32. นางสาววาสนา ไชยศรี
33. นางสาวสุวิมล สุกุมลจันทร์
34. นางสาวศุภกาญจน์ ทองแก้ว
35. นางสาววิลาสินี คงทวีบุญ
36. นางสาวปวิญญา ไชยคำ
37. นางสาวจิราภรณ์ เทพวรรณ
38. นางสาวศุภกาญจน์ เนตรประสิทธิ์
39. นางสาวณัฐกมล ทามูล
40. นายรุ่งสวรรค์ สวนสันต์
41. นางสาวจตุพร อินฤทธิ์
42. นางสาวภิรมย์ภรณ์ สะเสริม
43. นางสาวภัทราวดี ปรมสุข
44. นางสาววัชรีภรณ์ จริยะรังสีธรรม
45. นางสาวภัทรวรรณ ดอนจันทร์โครต
46. นางสาวกมลวรรณ คำทิพย์
47. นางสาววรลักษณ์ จันทร์ศรีบุตร
48. นางสาวจุฑามาศ บัวเงา
49. นายปิยะพงศ์ อาทิตย์
50. นางสาวพิชญาภา เทพฟองคำ
51. นางสาวดวงพร พุกาธร
52. นางสาวสุณิสา ใส่ยะ
53. นางสาววัชรินทร์ ไชยวรรณ์
54. นางสาววรธนาลัย ยามพูน
55. นางสาวณิชรัตน์ ยานะ
56. นางสาววิจิตรา สมฤทธิ์
57. นางสาวชนกวนันท์ สนธิสิงห์
58. นายศตวรรษ สารถี
59. นางสาวณัฐติยา หิรัญรัตน์
60. นางสาวอาภัสรา แจ่มจันทร์
61. นางสาวพิมพ์ บูรณะพิมพ์
62. นางสาวจารุวรรณ กันภัย
63. นายเลิศชาย รักษ์เลิศวงศ์
64. นายลิขิต ใจดี
65. นางสาวลักษมี แปงยะ
66. นายนพพงษ์ สว่างอัม
67. นางสาวสุปรียา กิติกร
68. นางสาวยุภาวรรณ คำภีระ
69. นางสาวจิดาภา สุริยะชัย
70. นางสาววันวิสา ฟูงฟู
71. นายไกรษร ท้ายนาวา
72. นางสาวคนึงพิมพ์ ด่านพินิจบำรุง
73. นางสาววชิราภรณ์ แก้วเนตร
74. นางสาวบัณฑิต สุริยะมงคล
75. นางสาวนฤมล ใจเที่ยง
76. นางสาวอโณชา แสงอ้าย
77. นางสาวพวงผกา คุ้มสีไว
78. นางสาวกรรณิการ์ ไชยเรือน
79. นางสาวภรณ์นารัตน์ จิราวาณิชย์
80. นางสาวมุทิตา บุญวยาภรณ์
81. นางสาวมัณฑนา กันทะวงศ์
82. นายธีรภัทร ฤทธิเดช
83. นายพิชญะ ทองเนียม
84. นายภาณุพงศ์ ยะพะง่า
85. นางสาวอัจฉรา ธรรมนูญ
86. นางสาวชิดหทัย ลออเอี่ยม
87. นางสาวทิพานัน ศรีอุดม
88. นางสาวอังคณาพร จิระวัฒนากุล
89. นางสาวพรรณรายณ์ บุญธรรม
90. นางสาวธนิศา คงแหลม
91. นายพงศกร สุวรรณภา

000000จึงขอแจ้งผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ วัน เวลาและสถานที่ในการสอบข้อเขียน/สอบจิตวิทยา/สอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ทางป้ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ และทางเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ) วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)
คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

Marka tescili protez sa