(ไทย) ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งเลขที่ S4220012 สังกัด งานการเงิน การคลังและพัสดุ

Marka tescili protez sa