วารสารวิจิตรศิลป์

วารสารวิจิตรศิลป์ ได้เผยแพร่บทความทางด้านศิลปกรรม ทั้งในรูปแบบฉบับตีพิมพ์และรูปแบบออนไลน์ (ThaiJO)      

ลิงค์ : ส่งบทความวารสารวิจิตรศิลป์ (ThaiJO)

มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิจัยหรือบทความงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม และบทความวิชาการทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ เป็นบทความที่เสนอองค์ความรู้ แนวคิด วิธีการ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ (การวิจัยงานศิลปะ การออกแบบ ประยุกต์ศิลป์ ดนตรี การแสดง สื่อศิลปะ ปรัชญาศิลป์ สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ และโบราณคดี)

Vol 9 No 2 (2018): กรกฎาคม – ธันวาคม 2561