สายตรงคณบดี

สายตรง คณบดี

239 ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-944801 โทรสาร 053-211724 อีเมล์ dean@finearts.cmu.ac.th