หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรของคณะวิจิตรศิลป์

คณะวิจิตรศิลป์ ทำการเปิดสอนในระดับ หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ปริญญาตรี) ทั้งหมด 9 หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ทั้งหมด 3 หลักสูตร หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ทั้งหมด 1 หลักสูตร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ปริญญาตรี)
เป็นหลักสูตรภาคปกติ สังกัดคณะวิจิตรศิลป์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
เป็นหลักสูตรภาคปกติ สังกัดคณะวิจิตรศิลป์
หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)
เป็นหลักสูตรภาคพิเศษ สังกัดภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

แบบเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา

1. สาขาวิชาศิลปะและการถ่ายภาพ  ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท
2. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ  ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท

 

แบบรายภาคการศึกษา  15,000 บาท

1. สาขาวิชาศิลปะไทย
2. สาขาวิชาการออกแบบ
3. สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง
4. สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
5. สาขาวิชาจิตรกรรม
6. สาขาวิชาประติมากรรม
7. สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละหลักสูตร ระดับปริญญาโท

แบบรายภาคการศึกษา  30,000 บาท

1. สาขาวิชาทัศนศิลป แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละหลักสูตร ระดับปริญญาเอก

แบบรายภาคการศึกษา  70,000 บาท

1. สาขาศิลปะและการออกแบบ แบบ 2.1 ภาคพิเศษ

 

 

ทุนการศึกษา

1. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
2. ทุนนักศึกษาช่วยงาน
3. ทุนนักศึกษาช่วยงานห้องสมุดประจำภาคการศึกษา
4. ทุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
5. ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
6. ทุนศิลปนิพนธ์
7. ทุนศิลปะนิพนธ์ยอดเยี่ยม
8. ทุนการศึกษานักศึกษาพิการ
9. ทุนส่งเสริมการประกวดและเข้าร่วมทางวิชาการ
10. ทุนส่งเสริมการสร้างรายได้