หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรของคณะวิจิตรศิลป์

คณะวิจิตรศิลป์ ทำการเปิดสอนในระดับ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 9 หลักสูตร หลักสูตระดับปริญญาโท ทั้งหมด 3 หลักสูตร หลักสูตรศิลประดับปริญญาเอก ทั้งหมด 1 หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตรระดับปริญญาเอก

 

ทุนการศึกษา

1. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
2. ทุนนักศึกษาช่วยงาน
3. ทุนนักศึกษาช่วยงานห้องสมุดประจำภาคการศึกษา
4. ทุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
5. ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
6. ทุนศิลปนิพนธ์
7. ทุนศิลปะนิพนธ์ยอดเยี่ยม
8. ทุนการศึกษานักศึกษาพิการ
9. ทุนส่งเสริมการประกวดและเข้าร่วมทางวิชาการ
10. ทุนส่งเสริมการสร้างรายได้

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

แบบเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา

1. สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์  ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท
2. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ  ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

 

แบบรายภาคการศึกษา  15,000 บาท

1. สาขาวิชาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
2. สาขาวิชาการออกแบบ
3. สาขาวิชาศิลปะการแสดง
4. สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
5. สาขาวิชาจิตรกรรม
6. สาขาวิชาประติมากรรม
7. สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละหลักสูตร ระดับปริญญาโท

แบบรายภาคการศึกษา 30,000 บาท

1. สาขาวิชาทัศนศิลป แบบ 2 ภาคปกติ

2. สาขาวิชาจัดการศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2 และแบบ 3 ภาคพิเศษ

3. สาขาวิชาแขนงศิลปะภาพพิมพ์ แบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ

4. สาขาวิชาแขนงประติมากรรม แบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ

5. สาขาวิชาแขนงศิลปะไทยร่วมสมัย แบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ

 

แบบรายภาคการศึกษา 35,000 บาท

1. สาขาวิชาทัศนศิลป แบบ 1 ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท

2. สาขาวิชาแขนงดนตรีศึกษา แบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ

3. สาขาวิชาแขนงประพันธ์ดนตรี แบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ

4. สาขาวิชาแขนงการแสดงดนตรี แบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ

 

แบบรายภาคการศึกษา 40,000 บาท

1. สาขาวิชาแขนงศิลปะภาพพิมพ์ แบบ 1 และแบบ 2 ภาคพิเศษ

2. สาขาวิชาแขนงประติมากรรม แบบ 1 และแบบ 2 ภาคพิเศษ

3. สาขาวิชาแขนงศิลปะไทยร่วมสมัย แบบ 1 และแบบ 2 ภาคพิเศษ

 

แบบรายภาคการศึกษา 45,000 บาท

1. สาขาวิชาแขนงดนตรีศึกษา แบบ 1 และแบบ 2 ภาคพิเศษ

2. สาขาวิชาแขนงประพันธ์ดนตรี แบบ 1 และแบบ 2 ภาคพิเศษ

3. สาขาวิชาแขนงการแสดงดนตรี แบบ 1 และแบบ 2 ภาคพิเศษ

 

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละหลักสูตร ระดับปริญญาเอก

แบบรายภาคการศึกษา  50,000 บาท

1. สาขาแขนงดนตรีศึกษา แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ภาคปกติ

2. สาขาแขนงประพันธ์ดนตรี แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ภาคปกติ

3. สาขาแขนงการแสดงดนตรี แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ภาคปกติ

 

แบบรายภาคการศึกษา  70,000 บาท

1. สาขาศิลปะและการออกแบบ แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ภาคปกติ

2. สาขาแขนงดนตรีศึกษา แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ภาคพิเศษ

3. สาขาแขนงประพันธ์ดนตรี แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ภาคพิเศษ

4. สาขาแขนงการแสดงดนตรี แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ภาคพิเศษ