หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ปริญญาโท)
MASTER OF FINE ARTS PROGRAM IN VISUAL ARTS

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
Master of Fine Arts (Visual Arts)

โครงสร้างหลักสูตร (คลิกลิงค์เพื่อดูรายละเอียด)

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน  5  ปี  การศึกษา

ลักษณะการเรียนการสอน

  • เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นศิลปิน ที่เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ และนักสร้างสรรค์ในงานศิลปะต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามปัจเจกภาพ มีเสรีภาพ สามารถสร้างสรรค์ศิลปะอย่างอิสระ มีการบูรณาการ สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนความรู้เท่าทันต่อกระแสโลกหรือกระแสโลกาภิวัตน์ โดยมีบริบทของวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นกรอบ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถนำความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม นำมาสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อรับใช้สังคมในแนวกว้างและแนวลึก

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ศิลปิน

  • ผู้สอนศิลปะ

  • นักวิจัยศิลปะร่วมสมัย

  • อาชีพที่เนื่องด้วยศิลปะอื่นๆ