หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ปริญญาโท)
MASTER OF FINE ARTS PROGRAM IN VISUAL ARTS

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
Master of Fine Arts (Visual Arts)

โครงสร้างหลักสูตร สำหรับนักศึกษารหัส 66 (คลิกลิงค์เพื่อดูรายละเอียด)
โครงสร้างหลักสูตร สำหรับนักศึกษารหัสอื่นๆ (คลิกลิงค์เพื่อดูรายละเอียด)

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน  5  ปี  การศึกษา

ลักษณะการเรียนการสอน

  • เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นศิลปิน ที่เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ และนักสร้างสรรค์ในงานศิลปะต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามปัจเจกภาพ มีเสรีภาพ สามารถสร้างสรรค์ศิลปะอย่างอิสระ มีการบูรณาการ สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนความรู้เท่าทันต่อกระแสโลกหรือกระแสโลกาภิวัตน์ โดยมีบริบทของวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นกรอบ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถนำความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม นำมาสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อรับใช้สังคมในแนวกว้างและแนวลึก

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– ศิลปิน
– ผู้สอนศิลปะ
– นักวิจัยศิลปะร่วมสมัย
– อาชีพที่เนื่องด้วยศิลปะอื่นๆ