หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ปริญญาโท)
MASTER OF FINE ARTS PROGRAM IN VISUAL ARTS

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
Master of Fine Arts (Visual Arts)

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF) (หลักสูตรแผน ก แบบ ก.1 ) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

ลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF) (หลักสูตรแผน ก แบบ ก.2) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน  5  ปี  การศึกษา

ลักษณะการเรียนการสอน

  • เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นศิลปิน ที่เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ และนักสร้างสรรค์ในงานศิลปะต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามปัจเจกภาพ มีเสรีภาพ สามารถสร้างสรรค์ศิลปะอย่างอิสระ มีการบูรณาการ สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนความรู้เท่าทันต่อกระแสโลกหรือกระแสโลกาภิวัตน์ โดยมีบริบทของวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นกรอบ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถนำความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม นำมาสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อรับใช้สังคมในแนวกว้างและแนวลึก

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ศิลปิน
  • ผู้สอนศิลปะ
  • นักวิจัยศิลปะร่วมสมัย
  • อาชีพที่เนื่องด้วยศิลปะอื่นๆ