หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN CREATIVE PHOTOGRAPHY

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ศิลปบัณฑิต (การถ่ายภาพสร้างสรรค์)
Bachelor of Fine Arts (Creative Photography)

โครงสร้างหลักสูตร สำหรับนักศึกษารหัส 66 (คลิกลิงค์เพื่อดูรายละเอียด)
โครงสร้างหลักสูตร สำหรับนักศึกษารหัสอื่นๆ (คลิกลิงค์เพื่อดูรายละเอียด)

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

ลักษณะการเรียนการสอน

  • หลักสูตรฯ มีการพัฒนาองค์ความรู้และการบูรณาการระหว่างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ให้เป็นภาพเชิงสร้างสรรค์ผนวกกับแนวคิดในการสร้างงาน ให้มีความหลากหลาย มีคุณค่า และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสื่อต่างๆ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันกระบวนวิชาจึงมีความเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย รวมถึงการบูรณาการกับศาสตร์และสื่ออื่นๆ เพื่อเพิ่มมิติความหลากหลายของการเรียนรู้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
– ศิลปิน
– ช่างภาพ
– นักตกแต่งภาพ
– กองบรรณาธิการ
– ภัณฑารักษ์
– สไตล์ลิสต์
– นักประวัติศาสตร์ศิลป์
– เจ้าของกิจการร้านถ่ายภาพ
– ผู้สอนการถ่ายภาพ
– อาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะแขนงอื่นๆ

Link Website : สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ