หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN CREATIVE PHOTOGRAPHY

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ศิลปบัณฑิต (การถ่ายภาพสร้างสรรค์)
Bachelor of Fine Arts (Creative Photography)

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

ลักษณะการเรียนการสอน

 • หลักสูตรฯ มีการพัฒนาองค์ความรู้และการบูรณาการระหว่างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ให้เป็นภาพเชิงสร้างสรรค์ผนวกกับแนวคิดในการสร้างงาน ให้มีความหลากหลาย มีคุณค่า และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสื่อต่างๆ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันกระบวนวิชาจึงมีความเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย รวมถึงการบูรณาการกับศาสตร์และสื่ออื่นๆ เพื่อเพิ่มมิติความหลากหลายของการเรียนรู้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ศิลปิน
 • ช่างภาพ
 • นักตกแต่งภาพ
 • กองบรรณาธิการ
 • ภัณฑารักษ์
 • สไตล์ลิสต์
 • นักประวัติศาสตร์ศิลป์
 • เจ้าของกิจการร้านถ่ายภาพ
 • ผู้สอนการถ่ายภาพ
 • อาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะแขนงอื่นๆ

Link Website : สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ