หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN PRINTMAKING

โครงสร้างหลักสูตร สำหรับนักศึกษารหัส 66 (คลิกลิงค์เพื่อดูรายละเอียด)
โครงสร้างหลักสูตร สำหรับนักศึกษารหัสอื่นๆ (คลิกลิงค์เพื่อดูรายละเอียด)

ลักษณะการเรียนการสอน
– เป็นหลักสูตรที่มีการเน้นความสามารถและความชำนาญด้านทักษะทางกระบวนการทางด้านเทคนิคต่างๆ ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี และกระบวนการทางด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ จากการฝึกปฏิบัติจริง ด้านการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ในแต่ละกระบวนการทางด้านเทคนิคที่เป็นสากล เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
– มีการบูรณาการหลักสูตรโดยการประยุกต์องค์ความรู้ให้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกับตลาดแรงงานและโลกธุรกิจได้ย่างหลากหลาย รวมถึงการบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อรองรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ศิลปิน
> อาจารย์สอนศิลปะ
> อาชีพที่เนื่องด้วยศิลปะอื่นๆ