หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี แบบ 1 และ แบบ 2
Master of Art Program in Music

โครงสร้างหลักสูตร (คลิกลิงค์เพื่อดูรายละเอียด)

ลักษณะการเรียนการสอน
– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการทางดนตรีที่สร้างสรรค์ผลงานได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและในวงวิชาการ โดยการจัดการศึกษาและการวิจัยด้านดนตรีเชิงบูรณาการกับศาสตร์อื่น เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่จากสิ่งที่ตนสนใจได้อย่างอิสระและลึกซึ้ง เพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางความคิด องค์ความรู้ และการสร้างสรรค์ทางดนตรีขั้นสูง บนพื้นฐานวัฒนธรรมโลกและวัฒนธรรมท้องถิ่น (Local and Global Culture) การคิดเชิงวิพากษ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Critical and Innovative Thinking) ความสามารถทางดิจิทัลและเทคโนโลยี (Digital and Technology Literacy) และสามารถนำองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาสังคมตามบริบทจริงได้อย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันและอนาคต

หลักสูตร

1. หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

ก. ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
ข. กิจกรรมทางวิชาการ

2. หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

ก. กระบวนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ข. ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แขนง ดนตรีศึกษา  แบบ 1/แบบ 2 ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา โดยคะแนนค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ต้องไม่น้อยกว่า 2.50

แขนง การประพันธ์ดนตรี  แบบ 1/แบบ 2 ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา โดยคะแนนค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ต้องไม่น้อยกว่า 2.50

แขนง การแสดงดนตรี  แบบ 1/แบบ 2 ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. รับเฉพาะเครื่องมือเอกเปียโน
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา โดยคะแนนค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ต้องไม่น้อยกว่า 2.50

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย

ภาคปกติ (เรียนจันทร์ – ศุกร์) 140,000 บาท ต่อ หลักสูตร / 35,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์ – อาทิตย์) 180,000 บาท ต่อ หลักสูตร / 45,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ครูสอนดนตรี/อาจารย์ดนตรี ในสถาบันการศึกษาภาคบังคับหรืออุดมศึกษา
> นักประพันธ์ดนตรี/นักดนตรี
> นักวิชาการดนตรี/นักการจัดการดนตรี ในหน่วยงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภาคราชการและเอกชน เช่น สำนักงานวัฒนธรรม
> ผู้ประกอบการด้านดนตรี วัฒนธรรม และบันเทิง