ค่านิยมหลัก

ค่านิยมหลัก (Core Value)

ค่านิยมหลัก (Core Value)

ART2S

A = Arts                            สร้างสรรค์ศิลปะ

R = Research                     วิจัย

T = Transparency               ความโปร่งใส

T = Technology                  เทคโนโลยี

S = Social Collaboration      ความร่วมมือกับชุมชน