ค่านิยมหลัก

CREATIVE “สร้างสรรค์”

C = Collaboration & community ความร่วมมือกับชุมชน
R = Research วิจัยสร้างสรรค์
E = Excellence มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
A = Arts ศิลปะทุกแขนง
T = Transparency ความโปร่งใส
I  = Innovation มุ่งเน้นการนวัตกรรม
V = Vision วิสัยทัศน์ดี
E = Emotional reason เหตุผลทางอารมณ์