รายนามบุคลากรส่วนกลาง คณะวิจิตรศิลป์

รายนามบุคลากรสำนักงานคณะ

คุณสุลาลักษณ์  ขาวผ่อง

เลขานุการคณะวิจิตรศิลป์

053-944812
tanita.c@cmu.ac.th

คุณฐานิตา ช่างกิจจา

หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

053-944809
kanawaree.j@cmu.ac.th

คุณฆนาวรี เจียตระกูล

หัวหน้างานการเงิน การคลัง    และพัสดุ               

053-944829
meviga.h@cmu.ac.th

คุณเมวิกา หาญกล้า

หัวหน้างานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์