รายนามบุคลากรส่วนกลาง คณะวิจิตรศิลป์

 รายนามหัวหน้างาน

 

คุณสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง

เลขานุการคณะวิจิตรศิลป์

053-944812
tanita.c@cmu.ac.th

คุณฐานิตา ช่างกิจจา

หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

053-944829
meviga.h@cmu.ac.th

คุณเมวิกา หาญกล้า

หัวหน้างานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

053-944805,19
jatuporn.r@cmu.ac.th

คุณจตุพร เรืองฤทธิ์

หัวหน้าบริหารทั่วไป

053-944832
worasa.sis@cmu.ac.th

คุณวรษา สีสกุล

หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา