รายนามบุคลากรภาควิชาศิลปะไทย

รายนามบุคลากรภาควิชาศิลปะไทย


หัวหน้าภาควิชาศิลปะไทย

รศ. พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์


สาขาวิชาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ศ.(เกียรติคุณ) ม.ล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์

รศ.อัศวิณีย์  หวานจริง

รศ.พิชญา สุ่มจินดา

รศ.ดร. สืบศักดิ์  แสนยาเกียรติคุณ

รศ.ดร. วรลัญจก์  บุณยสุรัตน์

ผศ.ดร. สุรชัย  จงจิตงาม

ผศ.ดร. วรนันท์  โสวรรณี

ผศ. เธียรชาย  อักษรดิษฐ์

ผศ. ภาณุพงษ์  เลาหสม

ผศ. สากล  สุทธิมาลย์

อ.ดร.ศุภมน  พีรพรพิศาล

อ.ดร. สราวุธ  รูปิน

อ.ดร. วรรณุฉัตร  ลิขิตมานนท์

ผศ.ดร. ปิยฉัตร อุดมศรี


สาขาวิชาการออกแบบ

รศ. พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์

รศ. คนธาภรณ์  เมียร์แมน

รศ.ดร. รงคกร  อนันตศานต์

ผศ.ภัทริน  ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

ผศ.ดร. สุมนัสยา  โวหาร

อ. กิตติ ไชยพาน

อ. ชวรจน์  ชะวะนะเวช

อ. สิริวิชย์  พังสุวรรณ

อ.ปารย์ อิรนพไพบูลย์


สาขาวิชาศิลปะการแสดง

รศ. มาณพ  มานะแซม

ผศ.ดร. คณิเทพ  ปิตุภูมินาค

ผศ.ดร. ธนภรณ์  แสนอ้าย

ผศ. ธิติพล  กันตีวงศ์

อ.ดร. กุสุมา  เฟนสกี-สตาลลิ่ง

อ.ดร. กฤษฏิ์  เลกะกุล

อ.ดร. ตวงพร  มีทรัพย์

อ.ดร.ณัฏฐ์พัฒน์ ผลพิกุล


รายนามเจ้าหน้าที่ภาควิชาศิลปะไทย

คุณฉฬภิญญา  ตรีวิทย์

นักช่างศิลป์

053-944817-8
poobeng.p@cmu.ac.th


คลิกดูประวัติ

คุณภูเบง  ภูเกษม

นักช่างศิลป์

053-944817, 4818
kanokpan.kumut@cmu.ac.th


คลิกดูประวัติ

คุณกนกพันธุ์  กุมุท

พนักงานช่าง

053-944853
chaiyaporn.p@cmu.ac.th


คลิกดูประวัติ

คุณชัยพร  พันธุ์สมบัติ

นักจัดการงานทั่วไป

053-944817-18
pichai.kan@cmu.ac.th


คลิกดูประวัติ

คุณพิชัย  กันจินะ

นักจัดการงานทั่วไป

053-944823
phattharaporn.p@cmu.ac.th

คุณภัทรพร  พิเคราะห์

นักจัดการงานทั่วไป

053-944849
panawasan@cmu.ac.th

คุณพนาวสันต์ ใจแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป