รายนามบุคลากรภาควิชาศิลปะไทย

รายนามบุคลากรภาควิชาศิลปะไทย


หัวหน้าภาควิชาศิลปะไทย

รศ.คนธาภรณ์ เมียร์แมน


สาขาวิชาศิลปะไทย

ศ.(เกียรติคุณ) ม.ล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์

รศ.อัศวิณีย์  หวานจริง

รศ.พิชญา สุ่มจินดา

รศ.ดร. สืบศักดิ์  แสนยาเกียรติคุณ

รศ.ดร. วรลัญจก์  บุณยสุรัตน์

ผศ.ดร. สุรชัย  จงจิตงาม

ผศ.ดร. วรนันท์  โสวรรณี

ผศ. เธียรชาย  อักษรดิษฐ์

ผศ. ภาณุพงษ์  เลาหสม

ผศ. สากล  สุทธิมาลย์

053-944817-18
supamon.p@cmu.ac.th

อ.ดร.ศุภมน  พีรพรพิศาล

053-944817
sarawut.r@cmu.ac.th

อ.ดร. สราวุธ  รูปิน

053-944818
wannuchad.likitn@cmu.ac.th

อ.ดร. วรรณุฉัตร  ลิขิตมานนท์

053-944823
Piyachat@cmu.ac.th

อ.ดร. ปิยฉัตร อุดมศรี


สาขาวิชาการออกแบบ

รศ. พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์

รศ. คนธาภรณ์  เมียร์แมน

รศ.ดร. รงคกร  อนันตศานต์

ผศ.ภัทริน  ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

ผศ.ดร. สุมนัสยา  โวหาร

053-944853
kitti.chaiyaparn@cmu.ac.th

อ. กิตติ ไชยพาน

053-944853
chawaroj.c@cmu.ac.th

อ. ชวรจน์  ชะวะนะเวช

053-944853
siriwit.phangsuwan@cmu.ac.th

อ. สิริวิชย์  พังสุวรรณ


สาขาวิชาศิลปะการแสดง

รศ. มาณพ  มานะแซม

ผศ.ดร. คณิเทพ  ปิตุภูมินาค

053-944818-19
hanaporn.saenai@cmu.ac.th

ผศ.ดร. ธนภรณ์  แสนอ้าย

ผศ. ธิติพล  กันตีวงศ์

ผศ. วิลาวัณย์  เศวตเศรนี

053-944818-19
kusuma.venzky@cmu.ac.th

อ.ดร. กุสุมา  เฟนสกี-สตาลลิ่ง

053-944823
great.leka@cmu.ac.th

อ.ดร. กฤษฏิ์  เลกะกุล

อ.ดร. ตวงพร  มีทรัพย์


รายนามเจ้าหน้าที่ภาควิชาศิลปะไทย

คุณฉฬภิญญา  ตรีวิทย์

นักช่างศิลป์

053-944817-8
poobeng.p@cmu.ac.th

คุณภูเบง  ภูเกษม

นักช่างศิลป์

053-944817, 4818
kanokpan.kumut@cmu.ac.th

คุณกนกพันธุ์  กุมุท

พนักงานช่าง

053-944853
chaiyaporn.p@cmu.ac.th

คุณชัยพร  พันธุ์สมบัติ

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944817-18
pichai.kan@cmu.ac.th

คุณพิชัย  กันจินะ

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944823
phattharaporn.p@cmu.ac.th

คุณภัทรพร  พิเคราะห์

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944823
panawasan@cmu.ac.th

คุณพนาวสันต์ ใจแก้ว

พนักงานปฏิบัติงาน