รายนามบุคลากรภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

รายนามบุคลากรภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ


หัวหน้าภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

รศ.ดร. อัษฎา   โปราณานนท์

ภาควิชาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

รศ.ดร. ฉลองเดช คูภานุมาต

รศ.ดร. ทิพวรรณ  ทั่งมั่งมี

สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์

รศ.ดร. อัษฎา   โปราณานนท์

ผศ.ดร. ปรัชญา  คัมภิรานนท์

ผศ. จรัลศักดิ์ ลอยมี

ผศ. กรรณ เกตุเวช

อ. ณัฏฐ์  บวรพัฒน์นนท์

อ. ศักรินทร์ สุทธิสาร

อ. ณัฐพล นุกูลคาม

อ. ปรฉัตร ศรีสุข

อ.ดร. ปราง ศิลปกิจ

สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

ผศ.ดร. วีระพันธ์   จันทร์หอม

ผศ.ดร. ทัศนัย  เศรษฐเสรี

ผศ.ดร. ธัชธรรม  ศิลป์สุพรรณ

อ. ปฐมพงศ์ มานะกิจสมบูรณ์

ผศ. ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ

อ. สาวิตร  ประเสริฐพันธุ์

Dr. Charlotte Hill

รายนามเจ้าหน้าที่ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

053-944819
sarapa.p@cmu.ac.th

คุณศราภา ปวนกาศ

นักช่างศิลป์

053-944846
apichat.su@cmu.ac.th

คุณอภิชาติ ศุกรภาส

นักช่างศิลป์

053-944819
ladda.ch@cmu.ac.th

คุณลัดดา ชุ่มใจ

นักจัดการงานทั่วไป

053-944846
chaiwat.sri@cmu.ac.th

คุณชัยวัฒน์ ศรีบุญเรือง

นักจัดการงานทั่วไป

053-944846
kanhoklak.t@cmu.ac.th

คุณกนกลักษณ์ ทาสม

นักจัดการงานทั่วไป

053-944819
thanit.thopila@cmu.ac.th

คุณธีร์นวัช โทพิลา

นักจัดการงานทั่วไป

053-944819
supachai.c@cmu.ac.th

คุณศุภชัย เชื้อเมืองพาน

นักจัดการงานทั่วไป

053-944846
maythipan.b@cmu.ac.th

คุณเมฐิพรรณ บุญติ

พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน