รายนามบุคลากรภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

รายนามบุคลากรภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ


หัวหน้าภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

053-944846
korakot.jairak@cmu.ac.th

ผศ.ดร. กรกฏ ใจรักษ์

สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์

รศ.ดร. อัษฎา   โปราณานนท์

053-944819
prachya.c@cmu.ac.th

ผศ.ดร. ปรัชญา  คัมภิรานนท์

ผศ. จรัลศักดิ์ ลอยมี

053-944819
gun.ketwec@cmu.ac.th

อ. กรรณ เกตุเวช

053-944819
nat.b@cmu.ac.th

อ. ณัฏฐ์  บวรพัฒน์นนท์

053-944823
sakkarin.s@cmu.ac.th

อ. ศักรินทร์ สุทธิสาร

053-944819
nattapon.nukulkam@cmu.ac.th

อ. ณัฐพล นุกูลคาม

053-944819
porrachat.s@cmu.ac.th

อ. ปรฉัตร ศรีสุข

053-944819
prang.silp@cmu.ac.th

อ. ปราง ศิลปกิจ

053-944819
bundit.w@cmu.ac.th

อ.(พิเศษ) บัณฑิตย์ วัฒนกสิวิชช์

สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

รศ.ดร. ฉลองเดช คูภานุมาต

รศ.ดร. ทิพวรรณ  ทั่งมั่งมี

053-944846
korakot.jairak@cmu.ac.th

ผศ.ดร. กรกฎ  ใจรักษ์

ผศ.ดร. ทัศนัย  เศรษฐเสรี

ผศ.ดร. วีระพันธ์   จันทร์หอม

อ.ดร. ธัชธรรม  ศิลป์สุพรรณ

053-944846
sorayut.a@cmu.ac.th

อ. ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ

053-944846
sawit.pras@cmu.ac.th

อ. สาวิตร  ประเสริฐพันธุ์

053-944846
pathompong.m@cmu.ac.th

อ. ปฐมพงศ์ มานะกิจสมบูรณ์

รายนามเจ้าหน้าที่ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

053-944819
sarapa.p@cmu.ac.th

คุณศราภา ปวนกาศ

นักช่างศิลป์

053-944846
apichat.su@cmu.ac.th

คุณอภิชาติ ศุกรภาส

นักช่างศิลป์

053-944846
jatuporn.r@cmu.ac.th

คุณจตุพร เรืองฤทธิ์

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944846
chaiwat.sri@cmu.ac.th

คุณชัยวัฒน์ ศรีบุญเรือง

พนักงานบริการทั่วไป

053-944846
kanhoklak.t@cmu.ac.th

คุณกนกลักษณ์ ทาสม

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944819
thanit.thopila@cmu.ac.th

คุณธีร์นวัช โทพิลา

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944819
ladda.ch@cmu.ac.th

คุณลัดดา ชุ่มใจ

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944819
supachai.c@cmu.ac.th

คุณศุภชัย เชื้อเมืองพาน

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944846
maythipan.b@cmu.ac.th

คุณเมฐิพรรณ บุญติ

พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน