รายนามบุคลากรหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

รายนามบุคลากรสำนักวิชาการบัณฑิต

อาจารย์ ดร.อาศิษฐ์   เกตุจันทรา

อาจารย์

อาจารย์   ดร.เมฆินทร์   เลิศตำหรับ

อาจารย์


รายนามเจ้าหน้าที่สำนักวิชาการบัณฑิต

053-944855
pimonpan.du@cmu.ac.th

คุณพิมลพรรณ ด้วงฟู

พนักงานปฏิบัติงาน