รายนามบุคลากรหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

รายนามบุคลากรสำนักวิชาการบัณฑิต

 

รศ. JAN THEO  DE VLEESCHAUWER

ผศ.ดร. กรกฏ ใจรักษ์

ผศ.ดร.เมฆินทร์   เลิศตำหรับ

อาจารย์ ดร.อาศิษฐ์   เกตุจันทรา

อาจารย์ ดร.พิสณฑ์ สุวรรณภักดี

รายนามเจ้าหน้าที่สำนักวิชาการบัณฑิต

053-944855
pimonpan.du@cmu.ac.th

คุณพิมลพรรณ ด้วงฟู

นักจัดการงานทั่วไป

คุณสมสุดา เสมเถื่อน

นักจัดการงานทั่วไป