รายนามเจ้าหน้าที่งานการเงิน การคลังและพัสดุ

รายนามเจ้าหน้าที่งานการเงิน การคลังและพัสดุ

053-944809
kanawaree.j@cmu.ac.th

คุณฆนาวรี เจียตระกูล

หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

นักการเงินและบัญชี

หน่วยการเงินและบัญชี

053-944809
wassana.ch@cmu.ac.th

คุณวาสนา เจริญทรัพย์

นักการเงินและบัญชี

คุณวารุณี ศรีกันชัย

พนักงานการเงินและบัญชี

หน่วยพัสดุ

053-944810
chomying.p@cmu.ac.th

คุณโฉมหญิง ประจักร

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944810
doungjai.malee@cmu.ac.th

คุณดวงใจ มาลีเดช

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

053-944810
suvit.kid@cmu.ac.th

คุณสุวิทย์ คิดการงาน

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944810
sarocha.s@cmu.ac.th

คุณสโรชา สายสุข

พนักงานปฏิบัติงาน