รายนามเจ้าหน้าที่งานการเงิน การคลังและพัสดุ

รายนามเจ้าหน้าที่งานการเงิน การคลังและพัสดุ

 

คุณสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง

รักษาการหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

หน่วยการเงินและบัญชี

053-944809
wassana.ch@cmu.ac.th

คุณวาสนา เจริญทรัพย์

นักการเงินและบัญชี

คุณวารุณี ศรีกันชัย

พนักงานการเงินและบัญชี

คุณนริศรา จิตสุข

พนักงานการเงินและบัญชี

หน่วยพัสดุ

053-944810
sarocha.s@cmu.ac.th

คุณสโรชา สายสุข

นักจัดการงานทั่วไป

คุณประภาพรรณ มาลากุนต๊ะ

นักจัดการงานทั่วไป