รายนามเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

รายนามเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

053-944832
rattanaporn.y@cmu.ac.th

คุณรัตนาภรณ์ ยศเวียง

นักจัดการงานทั่วไป

053-944832
worasa.sis@cmu.ac.th

คุณวรษา สีสกุล

นักจัดการงานทั่วไป