รายนามเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

รายนามเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

053-944832
worasa.sis@cmu.ac.th

คุณวรษา สีสกุล

หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

นักจัดการงานทั่วไป

053-944832
rattanaporn.y@cmu.ac.th

คุณรัตนาภรณ์ ยศเวียง

นักจัดการงานทั่วไป

053-944829
saithan.manasri@cmu.ac.th

คุณสายธาร มาณะศรี

นักจัดการงานทั่วไป