รายนามเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

รายนามเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

053-944832
worasa.sis@cmu.ac.th

คุณวรษา สีสกุล

หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

053-944832
rattanaporn.y@cmu.ac.th

คุณรัตนาภรณ์ ยศเวียง

นักจัดการงานทั่วไป

053-944832
saithan.manasri@cmu.ac.th

คุณสายธาร มาณะศรี

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร

053-944851
surasak.p@cmu.ac.th

 คุณสุรศักดิ์ พรามมา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

053-944851
thiranun.kun@cmu.ac.th

คุณถิรนันท์ คุณาธรรม

นักจัดการงานทั่วไป

053-944851
yoottana.s@cmu.ac.th

คุณยุทธนา สอนสิ่ม

นักช่างศิลป์