รายนามเจ้าหน้าที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

รายนามเจ้าหน้าที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

053-944829
meviga.h@cmu.ac.th

คุณเมวิกา หาญกล้า

หัวหน้างานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยบริหารงานวิจัย

053-944829
saowanee.tipp@cmu.ac.th

คุณเสาวนีย์ ทิพยเนตร

นักจัดการงานทั่วไป

053-944829
saichon.n@cmu.ac.th

คุณสายชล นพพันธุ์

นักจัดการงานทั่วไป

คุณวรัทยา เอนันรัตน์

นักจัดการงานทั่วไป