รายนามเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

รายนามเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

หน่วยธุรการ

053-944807
kalayanee.m@cmu.ac.th

คุณกัลยาณี มณีลดา

นักจัดการงานทั่วไป

053-944807
chainarong.w@cmu.ac.th

คุณไชยณรงค์ วัฒนวรากุล

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยบริหารงานบุคคล

053-944808
amporn.dao@cmu.ac.th

คุณอัมพร ดาวราม

นักจัดการงานทั่วไป

053-944807
kantawit.k@cmu.ac.th

คุณกันตวิชญ์ โคคล่อง

นักจัดการงานทั่วไป

053-944808
tassri.c@cmu.ac.th

คุณทัดศรี ชัยเมคา

นักจัดการงานทั่วไป

053-944808
wised.c@cmu.ac.th

คุณวิเศษ เจ้าเล่ห์ดี

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

053-944830
pongsakorn.y@cmu.ac.th

คุณพงษกร ยะภิระ

พนักงานช่าง

 

053-9448206
wichai.k@cmu.ac.th

คุณวิชัย กันทา

พนักงานบริการฝีมือ

(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

053-944830
chalerm.d@cmu.ac.th

คุณเฉลิม ดอกเรือนคำ

พนักงานบริการทั่วไป

 

053-944830
somhwang.p@cmu.ac.th

คุณสมหวัง ภูธรใจ

พนักงานทั่วไป

053-944830
challao.p@cmu.ac.th

คุณเฉลียว ปวนกาศ

แม่บ้าน

053-944830
suriyasak.s@cmu.ac.th

คุณสุริยะศักดิ์ ซ่ามยอง

พนักงานบริการทั่วไป

053-944830
jongsook.m@cmu.ac.th

คุณจงสุข มีเขียว

พนักงานบริการทั่วไป