รายนามเจ้าหน้าที่หอศิลปวัฒนธรรม

รายนามเจ้าหน้าที่หอศิลปวัฒนธรรม

053-944833
yarwpa.theepwong@cmu.ac.th

คุณเยาวภา เทพวงศ์

นักช่างศิลป์

053-944833
naritsara.m@cmu.ac.th

คุณนริศรา ม่วงศรี

นักจัดการงานทั่วไป

053-944833
charnnarong.k@cmu.ac.th

คุณชาญณรงค์ คำวงษา

พนักงานช่าง

053-944833
insom.s@cmu.ac.th

คุณอินทร์สม ศรีบุญเรือง

พนักงานบริการทั่วไป