ผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกษรเกศรา
คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ จันทร์หอม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและยุทธศาสตร์

รองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อาจารย์ ดร. สราวุธ รูปิน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชธรรม  ศิลป์สุพรรณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณ เกตุเวช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหอศิลปวัฒนธรรม

รองศาสตราจารย์ สุนทร  สุวรรณเหม
หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์

รองศาสตราจารย์ พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์
หัวหน้าภาควิชาศิลปะไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.อัษฎา โปราณานนท์
หัวหน้าภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

นางสาวสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง
เลขานุการคณะวิจิตรศิลป์