ผู้บริหาร

 

คณะกรรมการบริหารประจำคณะ

asawinee02

รองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์ หวานจริง
คณบดีคณะวิจิตรศิลป์
asawinee.w@cmu.ac.th
053944801

 

asawinee02

รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
prakornpatara.j@cmu.ac.th
053944801

asawinee02

รองศาสตราจารย์ ดร.รงคกร อนันตศานต์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
rongkakorn.anantasan@cmu.ac.th
053944801

asawinee02

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศิริ คิดดี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
pongsiri.k@cmu.ac.th
053944801

asawinee02

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัชชัย หงษ์แพง
ผู้ช่วยคณบดี
thattchai.h@cmu.ac.th
053944801

asawinee02

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติ มาลีพันธุ์
ผู้ช่วยคณบดี
kitti.m@cmu.ac.th
053944801

asawinee02

รองศาสตราจารย์ คนธาภรณ์ เมียร์แมน
หัวหน้าภาควิชาศิลปะไทย
khontaporn.meerman@cmu.ac.th
053944801

asawinee02

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกษรเกศรา
หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์
sugree.k@cmu.ac.th
053944801

asawinee02

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใจรักษ์
หัวหน้าภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ
korakot.jairak@cmu.ac.th
053944801

asawinee02

นางสาวสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง
เลขานุการคณะวิจิตรศิลป์
sulaluck.k@cmu.ac.th
053944811