ผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกษรเกศรา

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ จันทร์หอม
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน

รองศาสตราจารย์ ดร.อัษฎา โปราณานนท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์อุดม ฉิมภักดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.สราวุธ รูปิน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ สุนทร  สุวรรณเหม

หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์

รองศาสตราจารย์ พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์

หัวหน้าภาควิชาศิลปะไทย

ผู่ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระพันธ์   จันทร์หอม

หัวหน้าภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

นางสาวสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง

เลขานุการคณะวิจิตรศิลป์