วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะวิจิตรศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาศิลปะอันดับ 1 ของไทย องค์กรแห่งความสุข รับผิดชอบต่อสังคม ด้วยนวัตกรรม

เป้าหมายทางยุทธศาสตร์

1. จำนวนหลักสูตรสหวิทยาการสู่นวัตกรรมศิลปะ

2. คุณภาพผลงานวิจัย และวารสารวิจิตรศิลป์ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

3. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิจิตรศิลป์ มีงานทำและประกอบอาชีพอิสระ

4. รับผิดชอบต่อสังคมด้วยล้านนาสร้างสรรค์ และศิลปะร่วมสมัย เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

5. เป็นองค์กรแห่งความสุข

พันธกิจ (Mission)

1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพด้านศิลปะ และวัฒนธรรม

2. ผลิตผลงานสร้างสรรค์ งานวิจัยและนวัตกรรมทางศิลปะ การออกแบบและวัฒนธรรม เพื่อเกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม

3. บริการทางวิชาการแก่สังคม

4. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ค่านิยมหลัก (Core Value)

ART2S

A = Arts                            สร้างสรรค์ศิลปะ

R = Research                      วิจัย

T = Transparency                ความโปร่งใส

T = Technology                  เทคโนโลยี

S = Social Collaboration        ความร่วมมือกับชุมชน

วัฒนธรรมองค์กร        

“Together we RISE”