วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ

แผนยุทธศาสตร์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะวิจิตรศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาศิลปะอันดับ 1 ของไทย องค์กรแห่งความสุข รับผิดชอบต่อสังคม ด้วยนวัตกรรม

เป้าหมายทางยุทธศาสตร์

  1. จำนวนหลักสูตรสหวิทยาการสู่นวัตกรรมศิลปะ
  2. คุณภาพผลงานวิจัย และวารสารวิจิตรศิลป์ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
  3. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิจิตรศิลป์ มีงานทำและประกอบอาชีพอิสระ
  4. รับผิดชอบต่อสังคมด้วยล้านนาสร้างสรรค์ และศิลปะร่วมสมัย เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
  5. เป็นองค์กรแห่งความสุข

พันธกิจ (Mission)

  1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพด้านศิลปะ และวัฒนธรรม
  2. ผลิตผลงานสร้างสรรค์ งานวิจัยและนวัตกรรมทางศิลปะ การออกแบบและวัฒนธรรม เพื่อเกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม
  3. บริการทางวิชาการแก่สังคม
  4. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม