วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

องค์กรศิลปะชั้นนำ สร้างสรรค์เพื่อสังคม

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพทางด้านศิลปะชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ผลิตผลงานสร้างสรรค์ งานวิจัย และนวัตกรรม ทางด้านศิลปะ การออกแบบ และวัฒนธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเกิดประโยชน์แก่สังคม
3. บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อมุ่งพัฒนาสังคมและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาสร้างสรรค์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือและประเทศไทย
5. บูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันทางศิลปะทั้งในและต่างประเทศ
6. บริหารองค์กรบนหลักธรรมาภิบาล