การประกวดไม้แกะสลัก ภายใต้หัวข้อ “รูปลักษณ์แห่งสภาวะวิถีชีวิตในยุค COVID-19”

“ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเท่านั้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ทำวิจัย ซึ่งการประกวดไม้แกะสลักเป็นส่วนหนึ่งในโครงการดังกล่าว”

 

กำหนดการ