การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่TCAS รอบ 4 Admissions (เพิ่มเติม) ได้แก่ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ (รหัส 00440301110) และสาขาวิชาประติมากรรม (รหัส 00440303103)

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TCAS รอบ 4 Admissions (เพิ่มเติม) ได้แก่ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ (รหัส 00440301110)

และสาขาวิชาประติมากรรม (รหัส 00440303103)

รับสมัคร  9-19 พฤษภาคม 2562  ดำเนินการโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้ผู้สมัครศึกษาคุณสมบัติ/เงื่อนไข/รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครของสาขาวิชาดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ http://mytcas.com/TCAS62 และเว็บไซต์ http://www.reg.cmu.ac.th (หัวข้อผู้สนใจเข้าศึกษา) และ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/