การเปิดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ English Profiency Test for Undergraduate Student (EPTUS)

ประชาสัมพันธ์การเปิดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
English Profiency Test for Undergraduate Student (EPTUS)
เพื่อใช้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครการแลกเปลี่ยน นักศึกษา ณ ต่างประเทศ

มีกำหนดการสอบ 4 รอบ
วันที่ 16 ธ.ค. 63 จำนวน 2 รอบ
รอบที่ 1 เวลา 10.00 – 12.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 14.00 – 16.00 น.

วันที่ 23 ธ.ค. 63 จำนวน 2 รอบ
รอบที่ 1 เวลา 10.00 – 12.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 14.00 – 16.00 น.

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงทาง Google Form
https://forms.gle/1LVChX899V6Bp4NB7

 

หมายเหตุ
การจัดสอบ English Proficiency Test for Undergraduate Student (EPTUS) เป็นการจัดทดสอบความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาที่สนใจสอบต้องชำระค่ามัดจำ 100 บาท ภายในวันที่ 9 ธันวาคม ก่อน 16.00 สำหรับรอบวันที่ 16 ธันวาคม และ ภายในวันที่ 18 ธันวาคม ก่อน 16.00 สำหรับรอบวันที่ 23 ธันวาคม ที่ ห้องประชาสัมพันธ์ชั้น 1 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาจะได้รับค่ามัดจำคืนเมื่อมาสอบในวันจริง (ไม่มีค่าสอบ)