คณบดี คณะวิจิตรศิลป์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดี คณวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร และเข็มที่ระลึก ในการได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร