คณะวิจิตรศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เมฆินทร์ เลิศตำหรับ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะวิจิตรศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เมฆินทร์ เลิศตำหรับ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ อนุสาขาวิชาดนตรีสากล ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป