คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

กองบริหารงานบุคคล ได้มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 จึงแต่งตั้งให้ นางสาวสุมนัสยา โวหาร วุฒิปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร พนักงานมหาวิทยาลัย เลขที่ D220031 ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์