จังหวัดเชียงใหม่โครงการฝึกอบรมช่างบุดุนพระพุทธรูป ณ วัดศรีสุพรรณ อำเมืองเชียงใหม่

ด้วยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา   วัดศรีสุพรรณ ได้จัดโครงการฝึกหัดช่างสร้างพระพุทธรูปด้วยเทคนิคการบุดุนขึ้น เพื่อการเสริมสร้างทักษะ    การสร้างสรรค์งานบุดุนให้แก่ ช่าง พระภิกษุ สามเณร นักศึกษา และผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างสรรค์ภูมิปัญญางานช่างให้เกิดความยั่งยืน โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ มีตัวแทนเข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พระภิกษุ และสามเณร เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 และบุคคลผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 25 รูป/คน ซึ่งเป็นกิจกรรมการฝึกอบรมเรียนรู้รูปแบบพระพุทธรูปล้านนา การฝึกร่างแบบพระพุทธรูป และสร้างงานบุดุนพระพุทธรูป ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2557

โครงการฝึกหัดช่างสร้างพระพุทธรูปด้วยเทคนิคการบุดุน วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อให้ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ และชุมชนได้มีหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับช่าง พระภิกษุ และสามเณร

chiangmaiworldheritage-1

ข้อมูลเพิ่มเติม