ชี้แจงกรณีการขอใช้พื้นที่ในการจัดแสดงงาน โครงการวิจัยสื่อผสมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่