ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี Global Undergraduate Exchange Program 2021

หัวข้อ: ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี Global Undergraduate Exchange Program 2021

รายละเอียด

– ทุน Global Undergraduate Exchange Program 2021 / ทุนแลกเปลี่ยน 1 เทอม ณ สหรัฐอเมริกา ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิ Fulbright (ภายใต้ สถานทูตอเมริกา)

– กองวิเทศสัมพันธ์ มช. ขอให้คณะเสนอชื่อ นศ. 1 คน เพื่อเป็นตัวแทน เพื่อกองวิเทศ ฯ จะได้คัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัย 2 คน ไปคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • เป็น นศ ป.ตรี และไม่ได้ศึกษาในชั้นปีสุดท้าย
 • มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ ทำกิจกรรมเพื่อชุมชนและกิจกรรมนอกหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่เคย หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางไปต่างประเทศ หรือการรับทุนไปต่างประเทศ

– เอกสารประกอบการสมัคร

 • เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากระบบใบสมัครออนไลน์ (Online Application) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในหน้าสุดท้ายที่ลงชื่อกำกับ และทั้งสองหน้าของ Essays 2 ข้อ
 • Official Transcript (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 • จดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษ (Letters of Recommendation) 2 ฉบับ
  • ฉบับที่ 1 รับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยที่เคยเรียนด้วย
  • ฉบับที่ 2 รับรองโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เคยเรียนด้วยท่านอื่น
 • สำเนาหน้าพาสปอร์ต (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาเอกสารคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ที่ยังไม่หมดอายุ (ถ้ามี) (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

คณะได้แจ้งไปยังภาควิชา ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวนภาควิชาละ 1 คน พร้อมกับเอกสารการสมัครที่ครบถ้วน มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อดำเนินการเสนอเป็นตัวแทนคณะไปยัง กองวิเทศฯ ภายใน 1 มีนาคม 2564

 

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติมและข้อคำถามที่พบบ่อยที่นี่

บันทึกข้อความถึงภาควิชา
ประกาศจาก สอท USA BKK
Application Checklist
FAQ th ver
PR flyer En ver
Letter of Rec deadline
Letter of Rec fillable 1
Letter of Rec fillable 2

 

ผู้ประชาสัมพันธ์ข่าว

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะวิจิตรศิลป์

https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE

info@finearts.cmu.ac.th

โทร. 053944829