ทุนแลกเปลี่ยน ASEAN University Network – ASEAN Credit Transfer System (AUN-ACTS)

มช. เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติเข้ารัยทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ASEAN University Network – ASEAN Credit Transfer System (AUN-ACTS) เพื่อแลกเปลี่ยน ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในกลุ่มประเทศอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2564

มช. สนับสนุนเงินทุนแก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก รายละ 100,000 บาท ครอบคลุมค่าใช้จ่าย * ได้แก่
– ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน
– ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ (ชั้นประหยัด)
– ค่าวีซ่า ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
– การยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพผู้รับทุน
– ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการข้างต้น นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
*เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 100,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษา ป.ตรี ที่ศึกษาที่ มช. มาอย่างน้อย 1 ปี และไม่อยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร
2. ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ผลสอบอายุไม่เกิน 2 ปี) คือ
– EPTUS ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน หรือ
– CMU EPro ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน หรือ
– ผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ
4. มีผลการเรียนวิชา Fundamental English ตั้งแต่ C+ ขึ้นไป

เงื่อนไข* ต้องเทียบโอนหน่วยกิตมา มช.

ระยะเวลาเข้าร่วม (ปีการศึกษา 2564)
1. เทอม 1
2. เทอม 2
3. เทอม 1 – 2

เอกสารประกอบการสมัคร
1. Application Form ที่กรอกสมบูรณ์ (ดูไฟล์ดาว์นโหลด)
2. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (Certificate of Enrollment) (ขอที่ Counter service สำนักทะเบียนฯ)
3. ระเบียนผลการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) (ขอที่ Counter service สำนักทะเบียนฯ)
4. สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (Passport)
5. เอกสารแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ
6. หนังสือแนะนำจากอาจารย์ Letter of Recommendation (อาจใช้ฟอร์มที่ให้ หรือ ใช้ฟอร์มที่อาจารย์ท่านนั้นสะดวกออกให้/ ไม่จำกัดรูปแบบ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.  ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครผู้รับทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน AUN-ACTS
2.  University Lists for Mobility Program under AUN-ACTS/AIMS 2021
3.  ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติการบริหารจัดการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นภายใต้ความรับผิดชอบของกองวิเทศสัมพันธ์ 

สามารถตรวจดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถเลือกเป็นโฮสและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารดาวน์โหลด ทั้งนี้ บางมหาวิทยาลัยจะให้เข้าร่วมแบบ Online บางที่มีทั้ง Online และ Onsite บางที่เป็น Onsite ทั้งหมด * โปรดศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียด

คณะวิจิตรศิลป์สามารถเสนอชื่อนักศึกษาไปยัง มช. ได้ไม่จำกัดจำนวน
โดยขอให้นักศึกษายื่นเอกสารการสมัครที่พี่วิ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน คณะวิจิตรศิลป์
ภายในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

*โปรดนัดหมายก่อนเดินทางมาส่งเอกสารที่สำนักงาน

** ปรึกษาข้อมูล / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ช่องทางต่อไปนี้
1. Inbox Facebook: https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE
2. Email: info@finearts.cmu.ac.th
3. โทร. 053944829

ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะวิจิตรศิลป์