บรรยายพิเศษ หลักสูตร ป.เอก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร

เวลา 9.00น. ของวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 มีบรรยายพิเศษ หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา ศิลปะและการออกแบบ (ป.เอก) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ในหัวข้อเรื่อง
‘ปฎิบัติการศิลปะภาพพิมพ์ ในวาระ 71 ปี การสร้างสรรค์ผลงานชุด บนแผ่นดินพระราชากับสุดฟากฟ้ามหาราชินี ‘ ณ.ห้อง บรรยาย 1307 อาคารสำนักงาน ชั้น3 วจศ.มช.

b1