ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการ และ สายปฏิบัติการ คณะวิจิตรศิลป์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 1)