ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์ แบบ 1 และแบบ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาทัศนศิลป์ แบบ 1 และแบบ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

ANNOUCEMENT OF FACULTY OF FINE ARTS CHIANG MAI UNIVERSITY
NAME LIST FOR MASTER DEGREE PROGRAM
IN VISUAL ARTS TYPE 1 AND TYPE 2
(SEMESTER 1/2021; 2nd ROUND) INTERVIEW